home bouwwerken kroniek personeel overzicht materieel dienstregelingen internationaal verkeer sporenplannen fotocollecties kunst links over deze site

Tegenwoordig zijn de meeste stations onbemand, maar ten tijde van de NBDS was er veel meer personeel nodig. Zo was, met name op de kleinere stations, alles handwerk: van het bedienen van de seinen en wissels tot het laden en lossen van goederen en het verkopen van kaartjes; bij elke drukkere overweg was continu een wachter aanwezig om de spoorbomen neer te laten; en op de treinen was om de paar wagons een remmer aanwezig om de remmen te bedienen als de trein moest stoppen.

Op deze pagina een beschrijving van de directie en het personeel van de NBDS, en een niet-complete kroniek van het personeel dat aan de lijn gewerkt heeft.

Directie

De concessie voor de spoorlijn werd aangevraagd op 29 april 1867(45, p47) door de heer W. H. van Meukeren (notaris te Rotterdam) en mr. A. H. Verster (rechter te Boxtel). Deze concessie was voor Boxtel - Gennep - Cleve, met een zijtak naar Wesel. De minister van Oorlog weigerde deze concessie om strategische redenen: Wesel had het grootste garnizoen in Pruisen, en door de combinatie van een brug over de Maas bij Gennep en een doorsnijding van de ontoegankelijke Peel zou een leger snel midden in Noord-Brabant staan. Het Tweede-Kamerlid H.C.F. Kerstens, afgevaardigde voor het kiesdistrict Boxmeer, hield op op 7 december 1868 een betoog in de Tweede Kamer, waarin hij de belangen van de lijn schetste, en erop aandrong een oplossing voor de militaire bezwaren te zoeken. Een paar weken daarna wist L.J.B jonkheer van Sasse van Ysselt, de Boxmeerse afgevaardigde, in de Eerste Kamer de regering ervan te overtuigen de strategische bezwaren uit de weg te ruimen(45, p51). De concessie werd toegewezen op 16 januari 1869(46, e26-1-1869); er moest een mijnkamer in de Maasbrug worden aangebracht, en f250.000 voor fortificaties betaald worden.

Mr. Verster werd benoemd tot kantonrechter te Tilburg en verdween uit de onderneming. Van Meukeren nodigde verscheidene belangrijke geïnteresseerden uit bij hem thuis op 22 januari 1869, en het Comité van den Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg werd opgericht. Van Meukeren werd voorzitter, notaris J. van Stipriaan Luiscius uit Vlaardingen secretaris, en leden R. baron van Monschaw uit Goch en Ch. J. Appleby, Brits ingenieur en fabrikant. In een volgende vergadering, op 12 februari, trad de heer Kerstens toe tot het comité (het Tweede Kamerlid dat de lijn zo vurig verdedigd had). (45, p51).

Op 28 mei 1869 werd de maatschappij Naamloze Vennootschap Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij opgericht. Buiten de leden van het comité waren de heren Bloemers, notaris te Gennep, en Kempkes, burgemeester van Goch, aanwezig. De directie bestond uit:

presidentWillem Hendrik van Meukeren, notaris te Rotterdam
vice-presidentHyacinthus Constantinus Fredericus Kerstens, notaris te Mill
secretarisJan van Stipriaan Luiscius, notaris te Vlaardingen
Maria Frans Rudolph Joseph Willem Hubert Ludwig Philip Apolina Baron von Monschaw, Goch
Charles James Appleby, ingenieur en fabrikant te Londen
Johannes van den Boogaard, wethouder te Gennep
Er werden 8 commissarissen aangesteld, waaronder James Matthias, die betrokken was bij de onderhandelingen met Britse banken en firma's die betokken zouden worden bij de aanleg(45, p56).

J.M. Voorhoeve, 1911.

In 1871 had de NBDS grote problemen: de Engelse aannemer Sharpe was nog nauwelijks begonnen met werkzaamheden en was de wacht aangezegd, wat deze niet accepteerde, met kostbare juridische procedures tot gevolg. Een consortium van Rotterdamse, Utrechtse en Dordrechtse banken was bereid om schulden over te nemen, maar eiste dat een lid van de bankiersfamilie Voorhoeve in dienst van de maatschappij zou komen; deze zevenentwintigjarige J.M. Voorhoeve kwam op 1 oktober 1871 in dienst, en werd benoemd tot secretaris op 18 december. Jan van Stipriaan Luiscius verdween uit de directie(45, p65).

In 1873 kreeg Van Meukeren het moeilijk: bij een nieuwe financieringsronde bedong een bank dat de directie gereorganiseerd moest worden, en dit liep uit op een conflict met de voorzitter van de raad van commissarissen, Hoijtema. Toen op 2 juli 1873 de eerste trein vanuit Schijndel naar Boxtel het station van Boxtel niet binnen mocht rijden, ondanks een overeenkomst met de SS, werd Van Meukeren waarschijnlijk afgezet door de raad van commissarissen als president-directeur. Hij kreeg een afkoopsom mee en werd op 10 juli vervangen door Kerstens. Verder vertrok in 1873 baron Von Monschaw als bezuiniging, Kerstens overleed plotseling op 28 april 1886(45, p70).

Op 30 november 1911 vierde president-directeur Voorhoeve zijn 40-jarig ambsjubileum(23, e28-09-1911).

Personeel

Alle werknemers waren te allen tijde oproepbaar: als de chef het nodig vond, moest het personeel werken. Ook moesten alle werknemers wonen in hun standplaats, ook bij overplaatsing, en moest het personeel wonen in de aangewezen woning (indien van toepassing). Het personeel en hun vrouwen mochten niet elders werken zonder toestemming. Een medische keuring kon verplicht zijn, alsmede het dragen van een zakhorloge.

Elke functie had een minimum- en een maximumsalaris. Voor degenen die meer dan 600 gulden per jaar verdienden, was er per twee jaar een salarisverhoging van minstens 60 gulden, voor degenen die minder verdienden dan 600 gulden per jaar minstens 30 euro salarisverhoging. (47, p78) Het salaris kon stijgen tot het maximum van de functie was bereikt. Echter, in 1914 verviel dit maximum voor de hoofdambtenaren.

Het personeel van de NBDS was verdeeld in vier groepen: hoofdambtenaren, ambtenaren, beambten en werklieden. Bovendien was er hulppersoneel, dat bestond uit stagaires en wachteressen.

Hoofdambtenaren

Hoofdambtenaren waren de secretaris en de verschillende chefs (exploitatie, weg en werken, tractie en materieel, controle en comptabiliteit). Zij verdienden in 1911 tussen de 1500 en 3000 gulden per jaar. Per twee jaar kregen zij een salarisverhoging van minstens 60 gulden.

Ambtenaren

Ambtenaren waren onder andere inspecteurs, ingenieurs, hoofdopzichters, controleurs, boekhouders, kassiers, archivarissen, stationschefs en klerken. Zij verdienden in 1911 tussen de 150 en 1800 gulden per jaar.

Beambten

Beambten zonder dienstwoning waren onder andere conducteurs, pak- en ladingmeesters, wisselwachters, rangeerders, (leerling-)machinisten, remmers, electricients, treinsmeden en nachtwakers. Zij verdienden in 1911 tussen de 1,10 en 3 gulden per dag. Voor de beambten met mogelijk een dienstwoning (ploegbazen, brugwachters en wachters, en hun assistenten) was er een vast salaris varierend tussen 1 en 1,85 gulden per dag, dat jaarlijks verhoogd werd met 5 cent per dag. Maximaal vijf jaar na het bereiken van het maximumsalaris voor een functie was er, bij gebleken geschiktheid, promotie naar een hogere klasse.

Machinisten konden, naast hun salaris, premies verdienen door zuinig om te gaan met steenkolen en smeermiddelen, en door op tijd te rijden: 5 cent voor het op tijd binnenbrengen van een trein op het eindstation, of 2 (leerling: 1) cent voor elke minuut ingelopen vertraging. Echter, het veroorzaken van elke minuut vertraging kostte de machinist 2 (leerling: 1) cent. Goederentreinen hadden een marge van 10 minuten, en treinen op tijd bij een stoptonend inrijsein werden als op tijd gerekend. Het was uiteraard ten strengste verboden om te hard te rijden om de premie te verdienen. (48)

Werklieden en Wachteressen

Werklieden waren ploeg- of hulparbeiders, die een vast bedrag per dag kregen (1 tot 1,35 gulden), afhankelijk van of ze een dienstwoning hadden. Ook lampenisten, telegrafisten, stationsarbeiders en locomotiefpoetsers waren arbeiders, maar hadden een minimum- en maximumsalaris: van 1,10 tot 1,50 gulden per dag, dat jaarlijks verhoogd werd met 5 cent per dag. Voor hen werden 7 dagen per week uitbetaald. Vijf jaar na het bereiken van het maximum salaris was er promotie naar een hogere klasse, bij gebleken geschiktheid. Wachteressen verdienden 0,35 gulden per dag.

Uit de SS tijd weten we dat in de wachtposten vaak de vrouw wachteres was, terwijl de man in de buurt bij het spoor werkte (bijvoorbeeld als wegwerker of wisselwachter). In het geval de man ontslag kreeg (bijvoorbeeld door invaliditeit), werd de vrouw ook ontslagen, en moest het gezin waarschijnlijk de wachtpost (annex woning) verlaten.

Ambachtslieden

Ambachtslieden werkten ofwel in de werkplaats, ofwel voor de afdeling weg en werken. In de werkplaats werkten onder anderen smeden, bankwerkers, schilders, zadelmakers en zeilmakers, die van 0,10 tot 0,15 gulden per uur verdienden. Per dag werden 10 uur uitbetaald, maar per week 6 dagen. Voor aangenomen werk, voor werk tussen acht uur 's avonds en zes uur 's ochtends, en voor werk op zondag was er een verhoging van 25%. Salarisverhogingen waren naar bekwaamheid, en in 1911 was er geen maximum voorgeschreven(47, p81).

Er waren premies als een locomotief goed hersteld was en lange tijd geen reparatie nodig had: als de drijfwielen meer dan 4 miljoen omwentelingen hadden gemaakt voor de volgende reparatie, kreeg de ploegbaas 2 gulden, de bankwerkers samen 2 gulden, en de draaiers, schavers, vuurwerkers, ketelmakers en koperslagers samen ook 2 gulden, allen naar rato van salaris en aan de locomotief gewerkte tijd. (49) Bovendien werd bij het uitblijven van reparaties 15 gulden verdeeld tussen de machinisten (2/3) en leerling-machinisten (1/3) (beambten) die de locomotief gereden hadden, naar rato van afgelegde kilometers(50). Deze premies werden navenant hoger als de drijfwielen meer omwentelingen hadden gemaakt, en werd ook uitgekeerd bij preventief eerder onderhoud en schade door ongevallen. Een andere premie was er voor de ploegbaas (een beambte) van een locomotief als die tijdens een proefrit met zorg bleek te zijn gerepareerd (2,50 gulden). Ook kreeg de werkmeester (een ambtenaar) een premie van 7,50 gulden voor elke herstelde locomotief. (49)

Ambachtslieden van minstens 23 jaar oud van de afdeling weg en werken hadden een minimum dagloon van 1,50 gulden, dat opliep met hun bekwaamheid.

Personeelsbronnen

Het is lastig om informatie te vinden over de gewone medewerkers uit de tijd van de NBDS: er zijn wat algemene bedrijfsregels bewaard(47), maar er is ons weinig bekend over praktische zaken, zoals wie er in dienst was, wat de functies waren, hoe de loopbaan van het personeel er doorgaans uitzag, etc. In kranten staan soms ambtsjubilea vermeld met naam en functie, met name als het personeelslid een koninklijke onderscheiding kreeg. Helaas betrof dit vooral het hogere personeel en weinig lagere beambten en werklieden.

Er zijn twee uitzonderingen voor het Nederlandse gedeelte: er is een lijst met medewerkers uit 1909 en na de overname van de exploitatie hield de SS bewaard gebleven archieven bij.

Personeel Februari 1909

Er is een uitzondering bekend: er is een lijst uit februari 1909 van kiesgerechtigden voor het zieken- en ondersteuningsfonds, waarop 360 personeelsleden staan. De volgende beroepen staan op deze lijst, met het aantal personeelsleden dat de NBDS van dat beroep in dienst had. Op deze lijst staat uitsluitend personeel van het Nederlandse gedeelte van de lijn.

De grootste standplaatsen waren Gennep (198 leden), waartoe ook het hoofdkantoor en de werkplaats behoorden, en Boxtel (56 leden). De meestvoorkomende functies waren ploegarbeider (43), die de lijn onderhielden en gestationeerd waren op verschillende wachtposten langs de lijn, en klerken (1e 27, 2e 24), die de administratie verzorgden in Gennep en op enkele stations. Qua rijdend personeel had de NBDS in Nederland 20 machinisten, 25 leerling-machinisten ('stokers'), 19 conducteurs, 6 hoofdconducteurs en 15 remmers in dienst.

Personeel in dienst van de NBDS op 1 februari 1909.
beroep# beroep# beroep# beroep# beroep# beroep#
1e klerk27 2e klerk24 adjunct boekhouder1 agent1 agent Vliss R1 arbeider2
archivaris1 ass. opz. mark1 assistent opzichter1 bankwerker9 beambte1 boorder3
brugwachter2 brugwachtersknecht2 chef de bureau6 concierge1 conducteur19 controleur2
draaier6 electricien1 havenchef1 hoofdconducteur6 hoofdopzichter1 ingenieur te1
inspecteur2 ketelmaker2 kommies4 koperslager1 ladingmeester4 leerling electricien3
leerling machinist25 machinist20 machinist drijver4 machinist electrische centrale1 magazijnknecht5 nachtstoker5
opzichter1 opzichter teekenaar1 opzr in alg. d.1 ploegarbeider43 ploegbaas4 ploegbaas bankwerker2
ploegbaas draaier1 ploegbaas ketelmaker1 ploegbaas schilder1 ploegbaas wagenbankwerker1 poetser6 rangeerder4
remmer15 schaver1 schilder7 smid1 smidsbaas1 stationschef11
sub. ag. Vl. r.1 telegraaf opzichter1 timmerman3 treincontroleur1 treinsmid5 voorslager1
vuurwerker4 wachter4 wagenbankwerker5 wagencontroleur1 wagenlichter1 wagenmaker8
wagenmeester1 werkmeester1 wisselwachter21 zadelmaker2 zeilmaker1 zinkwerker1

aantal personeelsleden 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Station Boxtel: 56 personeelsleden.Boxtel Wachtpost 3: 1 personeelslid.Wachtpost 3 Halte Liempde / wachtpost 4: 4 personeelsleden.Liempde Halte Olland / wachtpost 6: 1 personeelslid.Olland Wachtpost 7: 1 personeelslid.Wachtpost 7 Station Schijndel: 10 personeelsleden.Schijndel Halte Eerde / wachtpost 12: 4 personeelsleden.Eerde Wachtpost 13: 1 personeelslid.Wachtpost 13 Wachtpost 14: 1 personeelslid.Wachtpost 14 Wachtpost 15: 1 personeelslid.Wachtpost 15 Wachtpost 16 & 16A: 3 personeelsleden.Wachtpost 16 & 16A Veghel Haven: 6 personeelsleden.Veghel Haven Wachtpost 17: 1 personeelslid.Wachtpost 17 Station Veghel: 16 personeelsleden.Veghel Wachtpost 20: 1 personeelslid.Wachtpost 20 Wachtpost 22: 2 personeelsleden.Wachtpost 22 Wachtpost 23 / Leygrafbrug: 2 personeelsleden.Wachtpost 23 Station Uden: 9 personeelsleden.Uden Wachtpost 26: 1 personeelslid.Wachtpost 26 Wachtpost 29: 1 personeelslid.Wachtpost 29 Halte Zeeland / wachtpost 30: 1 personeelslid.Zeeland Wachtpost 31: 1 personeelslid.Wachtpost 31 Wachtpost 32: 1 personeelslid.Wachtpost 32 Wachtpost 33: 1 personeelslid.Wachtpost 33 Station Mill: 7 personeelsleden.Mill Wachtpost 35: 1 personeelslid.Wachtpost 35 Wachtpost 36: 1 personeelslid.Wachtpost 36 Wachtpost 38 / Lage-Raambrug: 1 personeelslid.Wachtpost 38 Wachtpost 39: 1 personeelslid.Wachtpost 39 Wachtpost 40: 1 personeelslid.Wachtpost 40 Station Haps: 4 personeelsleden.Haps Wachtpost 43: 1 personeelslid.Wachtpost 43 Wachtpost 44: 1 personeelslid.Wachtpost 44 Halte Kruispunt Beugen: 3 personeelsleden.Kruispunt Beugen Wachtpost 46: 1 personeelslid.Wachtpost 46 Station Oeffelt: 3 personeelsleden.Oeffelt Wachtpost 48: 1 personeelslid.Wachtpost 48 Station Gennep: 198 personeelsleden.Gennep Wachtpost 50: 1 personeelslid.Wachtpost 50 Wachtpost 51: 1 personeelslid.Wachtpost 51 Wachtpost 52: 1 personeelslid.Wachtpost 52
personeel per standplaats op 1 februari 1909.

Personeel vanaf de overname van exploitatie en personeel door de SS

Toen de SS op 1 juni 1919 de exploitatie van het Nederlandse gedeelte van het Duits lijntje van de NBDS overnamen, is in elk geval een deel van het personeel in dienst van de SS overgegaan. De archieven van de SS bevatten als enig detail over de loopbaan van de medewerkers die overgenomen werden de datum waarop ze in dienst van de NBDS waren getreden; maar vanaf de exploitatie zijn ze volledig. De archieven van de SS zijn bewaard gebleven en zijn (meestal ook digitaal) toegankelijk in het Utrechts Archief. We zouden dus het personeelsbestand van na 1 juni 1919, dus na de NBDS tijd, kunnen reconstrueren.

Personeelskroniek

1873
Peter Bus begint als wachter op wachtpost 39(1, e4-2-1931)
wachtpost 39
1873
Josephus Antonius Verbueken begint als wachter op station Uden (woont op Raam 194)(2)
station Uden
april 1873
Brandes (stationschef) wordt overgeplaatst van Soesterberg naar station Gennep (op voorspraak van Prins Hendrik)(3, e19-4-1873)
station Gennep
30 juni 1873
I.H.A. Hanckar begint als spoorwegopzichter 2e klasse op Utrecht (dagelijks toezicht op de spoorweg van Boxtel naar de Pruissische grenzen)(4, e02-07-1873)
15 juli 1873
Peter Dimmers begint als wisselwachter op station Gennep(5)
station Gennep
15 juli 1873
Wilhelm Jacobus Hubertus Adriaens begint als portier op station Gennep(5)
station Gennep
24 maart 1874
Jacobus van Dijck begint als volontair op station Gennep(5)
station Gennep
november 1874
Antoon Frans Hendrik Wolters wordt overgeplaatst van station Gennep naar station Oeffelt als stationschef(6)
station Gennep - station Oeffelt
19 januari 1875
Antoon Frans Hendrik Wolters werkt als stationschef op station Oeffelt (geboorte dochter)
station Oeffelt
30 april 1875
Eduard Brandes werkt als stationschef op station Uden (speech bij eerstesteenlegging synagoge)(7, e14-5-1875)
station Uden
10 september 1875
Theodorus Kosters begint als rangeermeester op station Gennep(5)
station Gennep
maart 1876
Antoon Frans Hendrik Wolters (stationschef) wordt overgeplaatst van station Oeffelt naar station Haps
station Oeffelt - station Haps
19 mei 1876
Gerardus Arts (wegwerker) wordt overgeplaatst van de NBDS naar station Gennep als wisselwachter(5)
station Gennep
25 september 1876
Gerard Coenen werkt als baanmeester op station Haps (getuige van geboorte dochter stationschef Wolters)(8)
station Haps
25 september 1876
Hubertus Strooij werkt als ploegbaas op station Haps (getuige van geboorte dochter stationschef Wolters)
station Haps
8 december 1876
Eduard Brandes Sz. werkt als stationschef op station Uden (houdt collecte voor Israëlisch gezin)(7, e8-12-1876)
station Uden
januari 1877
W. Albach (chef de bureau) wordt overgeplaatst van Nieuweschans naar station Gennep als stationschef en douane-agent (bedankte voor zijn benoeming; overgeplaatst naar centraal bureau SS)(9, e13-1-1877)
station Gennep
26 januari 1877
Eduard Brandes werkt als stationschef op station Uden (houdt collecte voor Joods onderwijs)(7, e26-1-1877)
station Uden
1 mei 1877
Jacobus van Dijck verandert van functie op station Gennep: van volontair naar klerk (5)
station Gennep
1 december 1877
Johannes Montagne (ambtenaar) wordt overgeplaatst van Grand Central Belge naar station Gennep als stationschef(5)
station Gennep
september 1878
Antoon Frans Hendrik Wolters (stationschef) wordt overgeplaatst van station Haps naar station Mill(10)
station Haps - station Mill
september 1879
Antoon Frans Hendrik Wolters (stationschef) wordt overgeplaatst van station Mill naar station Haps(11)
station Mill - station Haps
juli 1880
Antoon Frans Hendrik Wolters (stationschef) wordt overgeplaatst van station Haps naar station Uden(10)
station Haps - station Uden
januari 1881
W. C. Pos (tweede klerk (SS)) wordt overgeplaatst van station Boxtel naar Oudenbosch als stationschef (SS)(12, e20-1-1881)
station Boxtel
mei 1881
Antoon Frans Hendrik Wolters (stationschef) wordt overgeplaatst van station Uden naar Oss(10)
station Uden
1886
J. F. Reeser (exploitatie-inspecteur) verlaat de NBDS (eervol ontslag)(13, e1-6-1886)
februari 1886
Montagne (stationschef) wordt overgeplaatst van station Gennep naar de NBDS als exploitatie-inspecteur(12, e11-2-1886)
station Gennep
november 1886
Jac. Van den Boogaard (agent) wordt overgeplaatst van station Boxtel naar station Gennep als stationschef(12, e4-11-1886)
station Boxtel - station Gennep
november 1886
J. W. Derks (expediteur) wordt overgeplaatst van station Gennep naar station Boxtel als agent(12, e4-11-1886)
station Gennep - station Boxtel
maart 1887
Thunnissen werkt als stationschef op station Mill (betrapt regelmatig terugkerende dief die met een valse sleutel eten uit zakken stal)(14, e31-3-1887)
station Mill
1888
Peter Bus (wachter) verlaat wachtpost 39 (schoonvader van J. Bus)(1, e4-2-1931)
wachtpost 39
1888
J. Bus begint als wachter op wachtpost 39 (schoonzoon van Peter Bus)(1, e4-2-1931)
wachtpost 39
1888
Dietrich Krebber begint als stationschef op station Xanten(15, p180)
station Xanten
1890
Wilhelm Seiler werkt als stationschef op station Uden (was in totaal 19 jaar stationschef van Uden; onbekend van wanneer tot wanneer)(16, e6-2-1904)
station Uden
1 januari 1890
Paul Schulz begint als stationschef op station Goch(15, p177)
station Goch
mei 1892
Meering (stationschef) wordt overgeplaatst van station Schijndel naar Transvaal(13, e6-5-1892)
station Schijndel
mei 1892
G. Vos (onderstationschef) wordt overgeplaatst van station Gennep naar station Schijndel als stationschef(13, e6-5-1892)
station Gennep - station Schijndel
november 1893
M.J.A. de Greck (stationschef) verlaat station Boxtel (overleden)(12, e9-11-1893)
station Boxtel
1 november 1893
Alexander Comblain begint als stationschef op halte Asperden / wachtpost 58(15, p185)
halte Asperden / wachtpost 58
augustus 1894
G. Vos (stationschef) wordt overgeplaatst van station Schijndel naar Transvaal(13, e31-8-1894)
station Schijndel
november 1896
H. Tünnissen (stationschef) wordt overgeplaatst van station Veghel naar veghel Haven(12, e22-11-1896)
station Veghel - veghel Haven
november 1896
G. Vos (stationschef) wordt overgeplaatst van station Schijndel naar station Veghel(12, e22-11-1896)
station Schijndel - station Veghel
november 1896
H. Wonders (klerk) wordt overgeplaatst van station Gennep naar station Schijndel als stationschef(12, e22-11-1896)
station Gennep - station Schijndel
november 1896
P. Sibinga verandert van functie op station Gennep: naar onderstationschef (12, e22-11-1896)
station Gennep
23 januari 1898
H. A. J. werkt als conducteur op station Boxtel (voor de rechter gebracht voor diefstal twee kanaries)(17, e23-1-1898)
station Boxtel
september 1898
Th. Willems werkt als machinist op station Gennep (eere-medaille der orde van Oranje-Nassau in brons)(13, e2-9-1898)
station Gennep
september 1898
D. Wevers werkt als machinist op station Gennep (eere-medaille Oranje-Nassau in brons)(13, e2-9-1898)
station Gennep
september 1898
Th. Derks werkt als brugwachter op maasbrug (eere-medaille Oranje-Nassau in brons)(13, e2-9-1898)
maasbrug
1900
Josephus Antonius Verbueken werkt als wachter op wachtpost 26(2)
wachtpost 26
oktober 1900
V. van den Bosch werkt als chef van exploitatie van de NBDS (officier Oranje-Nassau)(18, e3-10-1900)
augustus 1901
G. J. Koop begint als op station Mill (verlaat lagere school)(19, e27-06-1941)
station Mill
16 oktober 1901
J. Pool (ambtenaar) wordt overgeplaatst van station Gennep naar Holland-Amerika-Lijn Rotterdam(14, e4-10-1901)
station Gennep
november 1902
Josephus Antonius Verbueken (wachter) verlaat wachtpost 26 (verhuist naar Helmond; waarschijnlijk met pensioen (69 jaar). Overleden in 1916.)(2)
wachtpost 26
1 april 1903
G. J. Koop werkt op station Mill (komt in vaste dienst)(19, e27-06-1941)
station Mill
19 juni 1903
Johannes van Rhee in dienst getreden bij de NBDS(5)
19 juni 1903
Johannes van Rhee in dienst getreden bij de NBDS(5)
1 augustus 1903
J. H. A. Petersen werkt als stationschef op station Boxtel (30 jaar in dienst SS)(12, e30-7-1903)
station Boxtel
30 augustus 1903
Gertrudis de Greef werkt als overwegwachteres op wachtpost 49 (eere-medaille Oranje-Nassau in brons)(20, e30-8-1903)
wachtpost 49
4 september 1903
H. A. C. werkt als assistent-stationschef op station Boxtel (voor de rechter wegens door onoplettendheid veroorzaken van een spoorwegongeluk)(21, e3-10-1903)
station Boxtel
3 november 1903
L. van Mierlo werkt als beambte op wachtpost 13 (kan niet lopen; zijn vrouw voert zijn taak uit, maar komt om in een ongeval)(22, e7-11-1903)
wachtpost 13
26 januari 1904
Adrianus van de Ven werkt als stations-assistent op station Veghel (breekt in op station Veghel en steelt f40)(17, e8-4-1904)
station Veghel
27 januari 1904
C. W. Peters werkt als beambte op station Veghel(17, e8-4-1904)
station Veghel
27 januari 1904
P. Toonen werkt als assistent-stationschef op station Veghel(17, e8-4-1904)
station Veghel
3 februari 1904
Wilhelm Seiler (stationschef) verlaat station Veghel (vermoord door voormalig stations-assistent)(17, e8-4-1904)
station Veghel
26 maart 1904
P. van Oosterhout werkt als arbeider-remmer (SS) op station Boxtel (geïnterviewd over werkomstandigheden)(17, e26-3-1904)
station Boxtel
13 april 1905
Antonius Gevers in dienst getreden bij de NBDS(5)
13 april 1905
Antonius Gevers in dienst getreden bij de NBDS(5)
20 juni 1905
H. Smulders (ploegbaas) verlaat station Schijndel (gaat zijn vrouw vertellen dat zijn moeder overleden is maar wordt overreden door een trein)(12, e25-6-1905)
station Schijndel
20 juni 1905
Mw. Smulders werkt als wachteres op wachtpost 8 (echtgenoot komt haar vertellen dat zijn moeder is overleden en wordt overreden door een trein)(12, e25-6-1905)
wachtpost 8
1 januari 1907
G. J. Koop verandert van functie op station Mill: naar bureaubeambte (19, e27-06-1941)
station Mill
5 juni 1908
Maria Raaijmakers in dienst gesteld bij de NBDS(5)
5 juni 1908
Maria Raaijmakers in dienst gesteld bij de NBDS(5)
augustus 1908
jhr. E. J. V. M. de Kuyper werkt als chef der contrôle van de NBDS (ridder Oranje-Nassau)(20, e30-8-1909)
2 november 1908
Paul Schulz (stationschef) verlaat station Goch (plotseling overleden)(15, p177)
station Goch
25 november 1908
De Greeff werkt als wachteres op wachtpost 49 (bijnaam Trui Wout)(22, e25-11-1908)
wachtpost 49
januari 1909
Luijpers werkt als conducteur op station Boxtel (eervolle vermelding en gratificatie wegens betoonde eerlijkheid)(23, e19-01-1909)
station Boxtel
januari 1909
A. Bernards werkt als conducteur op station Gennep (eervolle vermelding op voorspraak reizigers)(23, e19-01-1909)
station Gennep
1 januari 1909
Hermann Hinneman begint als stationschef op station Goch(24)
station Goch
1 februari 1909
P.J.A. Akkers werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. Baskman werkt als opzichter op station Veghel(24)
station Veghel
1 februari 1909
C.H.D. Beckman werkt als chef de bureau van de NBDS(24)
1 februari 1909
G.G. van Bergen werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
B.G. Bloemers werkt als stationschef op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
T.H. van Bergen werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. Derks werkt als opzr in alg. d. op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J.J.L. Dormiaan werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. van Dijk werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
W.P. Derks werkt als stationschef op station Veghel(24)
station Veghel
1 februari 1909
G. Dirks werkt als agent op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
J.W. Donker werkt als inspecteur van de NBDS(24)
1 februari 1909
J.F. van Druten werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
W.P.H. v.d. Eijck werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. van Eijck werkt als chef de bureau van de NBDS(24)
1 februari 1909
C.F. Grönert werkt als hoofdopzichter op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
C. de Graauw werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. Geuers werkt als 1e klerk op station Schijndel(24)
station Schijndel
1 februari 1909
A.G.M. Geurts werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G. Höcker werkt als inspecteur op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H.F. Höcker werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. v. Hoogstraten werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H. v. Hoogstraten werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. Humacher werkt als treincontroleur op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G. A. Hermens werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J.W. Heys werkt als opz. teekenaar op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
F.W.A. Jansen werkt als tel. opzichter op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. Janssen werkt als stationschef op halte Kruispunt Beugen(24)
halte Kruispunt Beugen
1 februari 1909
J. Janssen werkt als stationschef op halte Liempde / wachtpost 4(24)
halte Liempde / wachtpost 4
1 februari 1909
L. Janssen werkt als 2e klerk op station Uden(24)
station Uden
1 februari 1909
T.H. Janssen werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
F. Jansen werkt als 2e klerk op station Veghel(24)
station Veghel
1 februari 1909
W. Jetten werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
F. Keldenich werkt als chef de bureau van de NBDS(24)
1 februari 1909
B. Kerstens werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H. Kranen werkt als kommies op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J.W. Kamps werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
D. van Ketwich werkt als ingenieur te op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G.L. Krever werkt als chef de bureau van de NBDS(24)
1 februari 1909
J.J. de Lange werkt als concierge op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G.J. Laureijssen werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
W.J. Maasf werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H. Miner werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. Montagne werkt als agent Vliss R op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
M. Mengelberg werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
W. Mengelberg werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
W. Maasf werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G.A. Martens werkt als stationschef op halte Eerde / wachtpost 12(24)
halte Eerde / wachtpost 12
1 februari 1909
H. Mazirel werkt als chef de bureau van de NBDS(24)
1 februari 1909
A. v.d. Made werkt als 1e klerk op station Veghel(24)
station Veghel
1 februari 1909
J.M. Michels werkt als ass. opz. mark op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J.H. Michels werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G.M. Nikkessen werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
N.H. Olland werkt als werkmeester op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G.J. Pool werkt als archivaris op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. Peters werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A.J. Pool werkt als adj. boekh. op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H. Peters werkt als stationschef op station Oeffelt(24)
station Oeffelt
1 februari 1909
T.H. Peters werkt als 2e klerk op veghel Haven(24)
veghel Haven
1 februari 1909
E. Peters werkt als controleur op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. van Rooij werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
T.H.J. Ravelli werkt als sub. ag. Vl. r. op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J.T. robbemond werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
W.J.Jr. Robbemond werkt als kommies op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
W. Rovers werkt als stationschef op halte Zeeland / wachtpost 30(24)
halte Zeeland / wachtpost 30
1 februari 1909
W.J.Sr. Robbemond werkt als kommies op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G.N. Smulders werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H.K. Slaterus werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G. Schoch werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
D.S. Steenbeek werkt als controleur op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
R.J. Sibinga werkt als wagenmeester op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G. van Swaemen werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
R.A. Schmidt werkt als stationschef op station Haps(24)
station Haps
1 februari 1909
A. Schmidt werkt als 2e klerk op halte Liempde / wachtpost 4(24)
halte Liempde / wachtpost 4
1 februari 1909
M.T. Sannen werkt als stationschef op station Mill(24)
station Mill
1 februari 1909
R. Sibinga werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
T.H. Schijskolt werkt als 2e klerk op station Mill(24)
station Mill
1 februari 1909
J. Schaap werkt als 2e klerk op station Uden(24)
station Uden
1 februari 1909
J. Sonnenberg werkt als stationschef op station Schijndel(24)
station Schijndel
1 februari 1909
T.H.G. van Teijn werkt als kommies op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
Jos Theunisen werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
P. Toonen werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H. Tünissen werkt als havenchef op veghel Haven(24)
veghel Haven
1 februari 1909
F. Thoolen werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
Ch.D.T. Teeuwissen werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J.J. de Vos werkt als chef de bureau van de NBDS(24)
1 februari 1909
G. Vos werkt als stationschef op station Uden(24)
station Uden
1 februari 1909
H.G.J. Wonders werkt als ass. opzichter op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J.H. Wahnem werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A.K. v.d. Weg werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
K.W.R. Wonders werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
L. Willeboordse werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H.P. Wonders werkt als wagencontroleur op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. Wassink werkt als 1e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
T.A. Warnars werkt als 2e klerk op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
D.J.P. Asperen werkt als remmer op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
H. Achterberg werkt als machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. Arts werkt als leerling machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G.M. Arts werkt als leerling machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. Bax werkt als conducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
G. Bernards werkt als hoofdconducteur op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. Bernards werkt als conducteur op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G. Biembt werkt als conducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
M. Besselaar werkt als beambte op station Schijndel(24)
station Schijndel
1 februari 1909
M. Boumans werkt als remmer op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J.F. Berkel werkt als remmer op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
L. Beerens werkt als remmer op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
M. Bartels werkt als ploegbaas op wachtpost 50(24)
wachtpost 50
1 februari 1909
L.G. v. Bergen werkt als machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
P. Bultjes werkt als machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
M. Beremer werkt als machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H.W. Blok werkt als machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
T. Betzou werkt als machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
G. Bultjes werkt als nachtstoker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. v.d. Broek werkt als treinsmid op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
J. Bultjes werkt als nachtstoker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. v. Bergen werkt als leerling machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
W.A.J. Biezen werkt als leerling machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
A.J. Berends werkt als leerling electricien op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
C. Coppens werkt als wisselwachter op station Veghel(24)
station Veghel
1 februari 1909
A. v.d. Crommert werkt als remmer op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G. Claassen werkt als leerling machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
H. Claassen werkt als leerling machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
J. Claassen werkt als leerling machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J.M. Dekkers werkt als conducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
A. Dekkers werkt als wisselwachter op halte Kruispunt Beugen(24)
halte Kruispunt Beugen
1 februari 1909
C. Dorgé werkt als conducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
H. Diminers werkt als remmer op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
M. v. Dinter werkt als remmer op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
M. Derks werkt als machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
F.W. Dorn werkt als machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
J. Dimmers werkt als leerling machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
J.G. Dimmers werkt als leerling machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
K. Derks werkt als machinist drijver op veghel Haven(24)
veghel Haven
1 februari 1909
P.H.A Dittner werkt als leerling machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
F.D. v. Erp werkt als conducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
H. Eijkemans werkt als remmer op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
W. Ebben werkt als wachter op wachtpost 22(24)
wachtpost 22
1 februari 1909
H. v. Est werkt als leerling machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H. Frensch werkt als hoofdconducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
P. Fijn werkt als machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
Th. Frank werkt als leerling machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
Th. Gerrits werkt als conducteur op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
M. v. Grinsven werkt als wisselwachter op station Veghel(24)
station Veghel
1 februari 1909
P. v. Gerwen werkt als rangeerder op station Veghel(24)
station Veghel
1 februari 1909
H. Heesen werkt als ladingmeester op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. Hubers werkt als wisselwachter op station Schijndel(24)
station Schijndel
1 februari 1909
G. Hubben werkt als conducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
J. Hurkmans werkt als rangeerder op veghel Haven(24)
veghel Haven
1 februari 1909
Th. Hendriks werkt als remmer op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
P. v.d. Heuvel werkt als rangeerder op station Veghel(24)
station Veghel
1 februari 1909
J. Hoekstra werkt als brugwachter op wachtpost 16 & 16A(24)
wachtpost 16 & 16A
1 februari 1909
J. Hendriks werkt als machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
J.H. Hermens werkt als leerling machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
F. Heijs werkt als electricien op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. Hooggeboren werkt als leerling machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
L. van Hooy werkt als magazijnknecht op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
P. Jacobs werkt als leerling machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
M. Janssen werkt als wisselwachter op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
P.J. Janssen werkt als hoofdconducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
P. Janssen werkt als machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G. A. Janssen werkt als leerling machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H.L.C. Janssen werkt als leerling machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
W. v. Kempen werkt als rangeerder op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. Kuenen werkt als conducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
G. Kempkens werkt als wisselwachter op station Veghel(24)
station Veghel
1 februari 1909
J. Kempkens werkt als wisselwachter op station Mill(24)
station Mill
1 februari 1909
A. Kerstens werkt als wachter op wachtpost 22(24)
wachtpost 22
1 februari 1909
J. v. Kempen werkt als treinsmid op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
D. Kusters werkt als treinsmid op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
F.A.C.M. Klijssen werkt als leerling electricien op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. Kersemakers werkt als magazijnknecht op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
A. Luypers werkt als conducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
Joh. v. Lisshout werkt als wisselwachter op halte Eerde / wachtpost 12(24)
halte Eerde / wachtpost 12
1 februari 1909
G. Looymans werkt als ladingmeester op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
J. v.d. Lest werkt als treinsmid op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
Joh.M. Martens werkt als wisselwachter op station Mill(24)
station Mill
1 februari 1909
Jos Martens werkt als wisselwachter op station Haps(24)
station Haps
1 februari 1909
H. Matheeuwsen werkt als ploegbaas op wachtpost 35(24)
wachtpost 35
1 februari 1909
J.H. Mauriks werkt als leerling machinist op station Veghel(24)
station Veghel
1 februari 1909
M. Noggers werkt als wisselwachter op station Uden(24)
station Uden
1 februari 1909
W.J. Michels werkt als leerling machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G. Nent werkt als wisselwachter op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
Th. Peters werkt als conducteur op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
W. Peters werkt als wisselwachter op station Schijndel(24)
station Schijndel
1 februari 1909
M. Pullen werkt als ladingmeester op veghel Haven(24)
veghel Haven
1 februari 1909
H. Peters werkt als conducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
Th. Paters werkt als remmer op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G. Peters werkt als nachtstoker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
D. Peters werkt als nachtstoker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A.P.J. Peters werkt als machinist drijver op station Veghel(24)
station Veghel
1 februari 1909
H.P. v. Riet werkt als conducteur op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A.H. Rietveld werkt als remmer op station Veghel(24)
station Veghel
1 februari 1909
H. v.d. Rijdt werkt als wisselwachter op station Schijndel(24)
station Schijndel
1 februari 1909
H. v. Roosmalen werkt als brugwachtersknecht op wachtpost 16 & 16A(24)
wachtpost 16 & 16A
1 februari 1909
W.F. Roosenboom werkt als machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
Th. Roosenboom werkt als machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. Robben werkt als machinist electrische centrale op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J.B. Reuvers werkt als leerling machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
L. Schipholt werkt als ladingmeester op veghel Haven(24)
veghel Haven
1 februari 1909
R. Schmidt werkt als hoofdconducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
H. v.d. Schoot werkt als conducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
Th. Stier werkt als hoofdconducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
P. Smits werkt als conducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
M. Schaap werkt als wisselwachter op station Oeffelt(24)
station Oeffelt
1 februari 1909
G. Scheur werkt als conducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
H. School werkt als remmer op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
H. Schellings werkt als remmer op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. v. Schwalmen werkt als machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
J. Sanders werkt als nachtstoker op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
P. Sluijters werkt als leerling machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. H. Schoonwater werkt als magazijnknecht op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
C.F.A. Smits werkt als treinsmid op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H.G. Smits werkt als leerling electricien op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H. Slingers werkt als magazijnknecht op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
D. Thijssen werkt als wisselwachter op halte Kruispunt Beugen(24)
halte Kruispunt Beugen
1 februari 1909
Jac. Thiessen werkt als leerling machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H. Verberk werkt als wisselwachter op station Haps(24)
station Haps
1 februari 1909
G. Vermeulen werkt als hoofdconducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
A. v. Vught werkt als conducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
J. Venhoven werkt als wisselwachter op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J.D. Vinkenburg werkt als wisselwachter op station Uden(24)
station Uden
1 februari 1909
D. Verweijen werkt als wisselwachter op station Haps(24)
station Haps
1 februari 1909
W. de Vries werkt als remmer op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
C. Verberk werkt als ploegbaas op station Veghel(24)
station Veghel
1 februari 1909
P. Verheijen werkt als brugwachter op wachtpost 48(24)
wachtpost 48
1 februari 1909
J. Verstegen werkt als wachter op wachtpost 26(24)
wachtpost 26
1 februari 1909
M. Vervoort werkt als wachter op wachtpost 13(24)
wachtpost 13
1 februari 1909
C. Vloet werkt als ploegbaas op wachtpost 40(24)
wachtpost 40
1 februari 1909
M. Vogels werkt als brugwachtersknecht op wachtpost 16 & 16A(24)
wachtpost 16 & 16A
1 februari 1909
H. v. Vught werkt als wisselwachter op station Uden(24)
station Uden
1 februari 1909
Th. Vonhoven werkt als machinist op station Veghel(24)
station Veghel
1 februari 1909
A. Volemans werkt als leerling machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
H. v.d. Vegts werkt als leerling machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
L. Warmans werkt als machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
Th. Willems werkt als machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
B. Wessels werkt als machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
T.H. Wilbers werkt als machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
E. Willemsen werkt als leerling machinist op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G. Wevers werkt als machinist op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
J.H. Wilbers werkt als conducteur op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. Wellens werkt als remmer op station Veghel(24)
station Veghel
1 februari 1909
B. Wieteler werkt als magazijnknecht op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
D. Wevers werkt als machinist drijver op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. v.d. Berg werkt als conducteur op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
J.L.H. Achterberg werkt als draaier op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
L.J. Arts werkt als wagenbankwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G. Achterberg werkt als smid op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. Aszinko werkt als ploegarbeider op halte Liempde / wachtpost 4(24)
halte Liempde / wachtpost 4
1 februari 1909
J.H. Bunsink werkt als vuurwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
N.J.M. Biezen werkt als bankwerker op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
Th. Berkers werkt als ploegarbeider op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
P. Berkers werkt als ploegarbeider op station Uden(24)
station Uden
1 februari 1909
L.H. Brokke werkt als schilder op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. Bus werkt als ploegarbeider op wachtpost 39(24)
wachtpost 39
1 februari 1909
P. Cox werkt als koperslager op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H. Coenen werkt als wagenmaker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H.F. Coops werkt als wagenmaker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H.B. Claassen werkt als bankwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. Coppens werkt als zinkwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H. Cornelissen werkt als ploegarbeider op wachtpost 23 / Leygrafbrug(24)
wachtpost 23 / Leygrafbrug
1 februari 1909
W. v. Dinter werkt als ploegbaas bankwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J.H. Derks werkt als wagenmaker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J.W. v. Dijk werkt als zeilmaker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G. Dechamps werkt als boorder op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H. Dekkers werkt als ploegarbeider op station Schijndel(24)
station Schijndel
1 februari 1909
W. Derks werkt als ploegarbeider op wachtpost 29(24)
wachtpost 29
1 februari 1909
J. Derks werkt als ploegarbeider op wachtpost 52(24)
wachtpost 52
1 februari 1909
M. v. Doremalen werkt als ploegarbeider op station Uden(24)
station Uden
1 februari 1909
C. v. Drieman werkt als ploegarbeider op halte Liempde / wachtpost 4(24)
halte Liempde / wachtpost 4
1 februari 1909
H. Eijkmans werkt als vuurwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. Ebben werkt als ploegarbeider op wachtpost 51(24)
wachtpost 51
1 februari 1909
L. Ebben werkt als ploegarbeider op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
A. v. Eck werkt als ploegarbeider op wachtpost 46(24)
wachtpost 46
1 februari 1909
L. v. Eenbergen werkt als ploegarbeider op wachtpost 38 / Lage-Raambrug(24)
wachtpost 38 / Lage-Raambrug
1 februari 1909
F. v. Est werkt als ploegarbeider op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. Eijkemans werkt als ploegarbeider op wachtpost 20(24)
wachtpost 20
1 februari 1909
A. Pelling werkt als schilder op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
Th.J. Fleuren werkt als bankwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. Fijn werkt als boorder op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. Gevers werkt als ploegarbeider op station Schijndel(24)
station Schijndel
1 februari 1909
G. v.d. Graaf werkt als ploegarbeider op wachtpost 17(24)
wachtpost 17
1 februari 1909
J. Greven werkt als timmerman op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
V.N. Heesen werkt als vuurwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. Hoenselaars werkt als draaier op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
P.A. Heintz werkt als draaier op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H.J.H. Holla werkt als zadelmaker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. Hoeselaars werkt als zadelmaker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H. Hendriks werkt als poetser op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. v.d. Heyden werkt als poetser op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
H. Hermans werkt als ploegarbeider op wachtpost 36(24)
wachtpost 36
1 februari 1909
A. Hoekstra werkt als smidsbaas op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G. Hoogaars werkt als ploegarbeider op wachtpost 3(24)
wachtpost 3
1 februari 1909
A. v.d. Hadt werkt als ploegarbeider op wachtpost 44(24)
wachtpost 44
1 februari 1909
J. Keisterman werkt als arbeider op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H.W. Jeurgens werkt als schilder op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
Th.A. Jacobs werkt als machinist drijver op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. Jagers werkt als ploegarbeider op station Uden(24)
station Uden
1 februari 1909
J. Jacobs werkt als arbeider op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J.W. Kamps werkt als vuurwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H. Kersten werkt als wagenlichter op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
W.C. Klijssen werkt als bankwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
L. de Kok werkt als ploegbaas schilder op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
W. Kempkens werkt als ploegarbeider op station Veghel(24)
station Veghel
1 februari 1909
H. Kuenen werkt als ploegarbeider op wachtpost 33(24)
wachtpost 33
1 februari 1909
A. Lamers werkt als wagenmaker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H.P.P. Loeffen werkt als schilder op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
W.A. v.d. Langenberg werkt als poetser op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
A. v. Lanen werkt als ploegarbeider op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G. Langen werkt als ploegarbeider op wachtpost 43(24)
wachtpost 43
1 februari 1909
J. Langen werkt als ploegarbeider op station Oeffelt(24)
station Oeffelt
1 februari 1909
D.M. v.d. Leuvert werkt als ploegarbeider op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
W. v. Lokven werkt als ploegarbeider op halte Eerde / wachtpost 12(24)
halte Eerde / wachtpost 12
1 februari 1909
J.C. Laureijssen werkt als bankwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
F. v. Lijssel werkt als ploegarbeider op station Mill(24)
station Mill
1 februari 1909
A. Mauriks werkt als ketelmaker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
F. Minor werkt als wagenmaker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J.F. Minor werkt als wagenmaker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
W.F. v. Moonen werkt als ketelmaker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
W. Noij werkt als voorslager op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. Roelofs werkt als bankwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J.Th. v. Raaij werkt als bankwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
L. Roosenboom werkt als schilder op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. Rijkers werkt als schilder op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H.C. de Roy werkt als schaver op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H. Roijmaekers werkt als ploegarbeider op wachtpost 31(24)
wachtpost 31
1 februari 1909
W. v. Rhee werkt als ploegarbeider op halte Olland / wachtpost 6(24)
halte Olland / wachtpost 6
1 februari 1909
J. v. Rhee werkt als ploegarbeider op wachtpost 23 / Leygrafbrug(24)
wachtpost 23 / Leygrafbrug
1 februari 1909
M.D. Smits werkt als wagenbankwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. Schim werkt als ploegbaas bankwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
H.B. Surig werkt als ploegbaas draaier op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A.A. Surig werkt als draaier op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
R.L.M. Schell werkt als draaier op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A. Simons werkt als wagenmaker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J.B. Smits werkt als bankwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
M. Schreij werkt als poetser op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
G. Schaap werkt als ploegarbeider op station Mill(24)
station Mill
1 februari 1909
A. Slaats werkt als ploegarbeider op station Mill(24)
station Mill
1 februari 1909
A. Smits werkt als ploegarbeider op halte Eerde / wachtpost 12(24)
halte Eerde / wachtpost 12
1 februari 1909
J.F.H. de Turek werkt als poetser op station Boxtel(24)
station Boxtel
1 februari 1909
H. Timmers werkt als ploegarbeider op station Schijndel(24)
station Schijndel
1 februari 1909
A.C. v. Uden werkt als wagenmaker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
Th.A. Verhulsdonk werkt als wagenbankwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
L. Voss werkt als draaier op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A.J. v.d. Vall werkt als ploegbaas wagenbankwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
L.H. v.d. Vall werkt als wagenbankwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
A.J. v.d. Vall werkt als bankwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
L. Vullings werkt als wagenbankwerker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
P. Verhagen werkt als ploegarbeider op station Schijndel(24)
station Schijndel
1 februari 1909
M. Verhagen werkt als ploegarbeider op wachtpost 7(24)
wachtpost 7
1 februari 1909
J. Verhagen werkt als ploegarbeider op wachtpost 14(24)
wachtpost 14
1 februari 1909
H. Verkuijlen werkt als ploegarbeider op wachtpost 15(24)
wachtpost 15
1 februari 1909
H.J. Vernhout werkt als schilder op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
M. Verweijen werkt als ploegarbeider op wachtpost 32(24)
wachtpost 32
1 februari 1909
A. Welbers werkt als ploegarbeider op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
W. Weijers werkt als timmerman op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
J. de Wit werkt als timmerman op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
F. Wouters werkt als ploegbaas ketelmaker op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
T.H. Wouters werkt als boorder op station Gennep(24)
station Gennep
1 februari 1909
M. v.d. Wijdeven werkt als poetser op station Boxtel(24)
station Boxtel
18 maart 1909
van Dinther werkt als locomotiefbankwerker van Gennep (linkerhand komt tussen machine, twee vingers afgeknepen)(23, e20-03-1909)
mei 1909
v. d. Meiden werkt als ingenieur op station Gennep (benoemd tot officier Oranje-Nassau)(13, e3-5-1909)
station Gennep
1 mei 1909
Bloemers werkt als stationschef op station Gennep (zoontje valt uit trein tussen Haps en Mill; ongedeerd)(25, e5-5-1909)
station Gennep
3 mei 1909
A. R. W. C. Schmidt werkt als stationschef op station Haps (eeremedaille der orde van Oranje-Nassau in goud toegekend)(13, e3-5-1909)
station Haps
2 augustus 1909
H. Wonders werkt als ambtenaar der Controle van Gennep (25-jarig dienstjubileum)(23, e03-08-1909)
27 augustus 1909
J. Janssen werkt als stationschef 3e klasse op halte Liempde / wachtpost 4 (eere-medaille in zilver orde Oranje-Nassau toegekend)(26, e4-9-1909)
halte Liempde / wachtpost 4
31 augustus 1909
F. J. Verloop werkt als chef van tractie en materieel op station Gennep (ridder Oranje-Nassau)(13, e31-8-1909)
station Gennep
15 oktober 1909
A. Wassink (eerste klerk) wordt overgeplaatst van station Gennep naar station Schijndel als stationschef(27, e30-10-1909)
station Gennep - station Schijndel
20 mei 1910
J. Kempkens (wisselwachter-telegrafist) wordt overgeplaatst van station Mill naar wachtpost 26 (tijdelijk tbv bediening seinpost tbv aanleg dubbelspoor Mill - Oeffelt)(22, e25-5-1910)
station Mill - wachtpost 26
1 augustus 1910
G. J. Koop verandert van functie op station Mill: van bureaubeambte naar 2e klerk (19, e27-06-1941)
station Mill
26 oktober 1910
Wieteler werkt als magazijnknecht op station Gennep (25-jarig dienstjubileum)(23, e22-10-1910)
station Gennep
15 januari 1911
heer Wonders werkt als wagencontroleur op station Gennep (40-jarig dienstjubileum)(23, e19-01-1911)
station Gennep
1 februari 1911
Boumans (treinbeambte) wordt overgeplaatst van station Gennep naar station Veghel(23, e19-01-1911)
station Gennep - station Veghel
1 februari 1911
Rietveld (treinbeambte) wordt overgeplaatst van station Veghel naar station Boxtel(23, e19-01-1911)
station Veghel - station Boxtel
1 februari 1911
heer Piron begint als remmer op station Gennep(23, e19-01-1911)
station Gennep
10 februari 1911
J. Sonnenberg (ambtenaar) wordt overgeplaatst van station Mill naar station Veghel(1, e11-2-1911)
station Mill - station Veghel
10 februari 1911
J. Kempkens (wisselwachter-telegrafist) wordt overgeplaatst van station Mill naar station Uden (zijn vrouw wordt wisselwachteres op wachtpost 25)(1, e11-2-1911)
station Mill - station Uden
10 februari 1911
de vrouw van J. Kempkens begint als wisselwachteres op wachtpost 25 (J. Kempkens werd overgeplaatst naar station Uden)(1, e11-2-1911)
wachtpost 25
10 februari 1911
Th. Koolen (klerk) wordt overgeplaatst van station Veghel naar station Mill(1, e11-2-1911)
station Veghel - station Mill
10 februari 1911
J. Vinkenberg (wisselwachter) wordt overgeplaatst van station Uden naar station Mill(1, e11-2-1911)
station Uden - station Mill
31 augustus 1911
G. Vos werkt als stationschef op station Uden (eeremedaille der Orde van Oranje-Nassau)(26, e1-9-1911)
station Uden
30 september 1911
J. M. Voorhoeve werkt als president-directeur van Gennep (40-jarig ambtsjubileum)(23, e28-09-1911)
1 oktober 1911
H. Höcker (ambtenaar handelszaken) wordt overgeplaatst van hoofdkantoor NBDS naar Roheisenverbandgesellschaft Essen als klerk(23, e23-09-1911)
januari 1912
heer Slaterus verandert van functie op NBDS: van ambtenaar naar kommies afdeling Comptabiliteit (23, e16-01-1912)
16 november 1912
L. v. d. Kroef werkt als ambtenaar op station Oeffelt(22, e16-11-1912)
station Oeffelt
december 1912
Alexander Comblain werkt als stationschef op halte Asperden / wachtpost 58(15, p185)
halte Asperden / wachtpost 58
1 januari 1913
Wilhelmina Verhagen in dienst gesteld bij de NBDS(5)
1 januari 1913
Wilhelmina Verhagen in dienst gesteld bij de NBDS(5)
12 november 1913
Adolf Schmidt werkt als stationschef op station Haps (40 jaar in dienst NBDS)(28, e13-11-1913)
station Haps
1 april 1914
R. A. Schmidt (stationschef) verlaat station Haps (gepensioneerd met 71 jaar; eerste die van pensioenfonds NBDS gebruikmaakt; 40 jaar in dienst NBDS)(17, e9-3-1914)
station Haps
1 april 1914
Ph. Schipholt (stationsassistent) wordt overgeplaatst van station Gennep naar station Haps als stationschef(17, e9-3-1914)
station Gennep - station Haps
1 april 1914
heer van Riet verandert van functie op Gennep: van ambtenaar der afdeling tractie (op zijn verzoek eervol ontslag)(23, e10-03-1917)
1 oktober 1914
G. J. Koop verandert van functie op station Mill: van 2e klerk naar stationschef 2e klasse (19, e27-06-1941)
station Mill
januari 1915
G. de Jong begint als op station Boxtel(29, e05-03-1964)
station Boxtel
24 januari 1915
Wilhelmina van Kessel in dienst getreden bij de NBDS(5)
24 januari 1915
Wilhelmina van Kessel in dienst getreden bij de NBDS(5)
24 april 1915
B. G. Bloemers werkt als stationschef op station Gennep (voor de rechter ivm smokkelen wagenlading leer; vrijgesproken(30, e15-10-1915))(3, e9-10-1915)
station Gennep
juni 1915
P. Jacobs begint als klerk op station Mill(31, e26-6-1915)
station Mill
5 juli 1915
G. Voss werkt als stationschef 1e klasse op station Uden (40 jaar in dienst NBDS)(20, e6-7-1915)
station Uden
5 juli 1915
Peters werkt als stationschef op station Oeffelt (brengt namens personeel huldeblijk aan jubilerende G. Voss, stationschef Uden)(20, e6-7-1915)
station Oeffelt
1916
J. L. Vereijken begint als klerk op station Veghel(32, e14-02-1961)
station Veghel
16 augustus 1916
W. van Dinthen werkt als bankwerker Centrale Werkplaats van Gennep (40-jarig ambtsjubileum)(23, e19-08-1916)
november 1917
Lambert J. werkt als stationschef op halte Eerde / wachtpost 12 (voor de rechter ivm smokkel 900kg garen)(17, e15-11-1917)
halte Eerde / wachtpost 12
november 1917
Johannes v. L. werkt als wisselwachter op halte Eerde / wachtpost 12 (voor de rechter ivm smokkel 900kg garen)(17, e15-11-1917)
halte Eerde / wachtpost 12
1918
J. F. van Druten (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van station Veghel naar station Gennep(20, e27-12-1932)
station Veghel - station Gennep
1918
v. Bergen begint als ? op station Gennep(3, e7-12-1943)
station Gennep
1 maart 1918
A. Janssen (stationschef) verlaat halte Liempde / wachtpost 4 (pensioen)(12, e14-2-1918)
halte Liempde / wachtpost 4
15 juni 1918
F. v. d. Dijck werkt als archivaris op station Gennep (bestuurslid herstellingsoord voor spoorwegpersoneel)(17, e15-6-1918)
station Gennep
1 juni 1919
G. J. Koop verandert van functie op station Mill: van stationschef 2e klasse naar stationschef 3e klasse (overname exploitatie door SS)(19, e27-06-1941)
station Mill
1 juni 1919
Maria Raaijmakers werkt als wachteres op wachtpost 10(5)
wachtpost 10
1 juni 1919
Wilhelmina Verhagen werkt als wachteres op wachtpost 13 (overgenomen van de NBDS)(5)
wachtpost 13
1 juni 1919
Wilhelmina van Kessel werkt als wachteres op wachtpost 14 (overgenomen van de NBDS)(5)
wachtpost 14
1 juni 1919
Johannes van Rhee werkt als wegwerker op wachtpost 23 / Leygrafbrug(5)
wachtpost 23 / Leygrafbrug
1 juni 1919
Johanna Gevers begint als wachteres op wachtpost 23 / Leygrafbrug(5)
wachtpost 23 / Leygrafbrug
1 juni 1919
Antonius Gevers werkt als ploegbaas van Uden (ploeg 3) (overgenomen van de NBDS)(5)
1 juni 1919
Antonius Gevers werkt als ploegbaas van Uden (ploeg 3) (overgenomen van de NBDS)(5)
1 juni 1919
Johanna Gevers begint als wachteres op wachtpost 23 / Leygrafbrug(5)
wachtpost 23 / Leygrafbrug
1 juni 1919
Wilhelmina van Kessel werkt als wachteres op wachtpost 14 (overgenomen van de NBDS)(5)
wachtpost 14
1 juni 1919
Johannes van Rhee werkt als wegwerker op wachtpost 23 / Leygrafbrug(5)
wachtpost 23 / Leygrafbrug
1 juni 1919
Maria Raaijmakers werkt als wachteres op wachtpost 10(5)
wachtpost 10
1 juni 1919
Wilhelmina Verhagen werkt als wachteres op wachtpost 13 (overgenomen van de NBDS)(5)
wachtpost 13
1 november 1919
P. Haagman verandert van functie op station Gennep: van machinist naar opzichter-machinist (16, e3-10-1919)
station Gennep
1920
M. Bezemer begint als loopjongen op station Gennep (laatste loopjongen te Gennep, laatste stationschef te Geleen-Oost bij pensionering)(33, e25-4-1966)
station Gennep
1 januari 1920
Johannes van Rhee (wegwerker) wordt overgeplaatst van wachtpost 23 / Leygrafbrug naar Boxtel - Uden (ploeg 35)(5)
wachtpost 23 / Leygrafbrug
1 januari 1920
Antonius Gevers (ploegbaas) wordt overgeplaatst van Uden (ploeg 3) naar Boxtel - Uden (ploeg 35)(5)
1 januari 1920
Antonius Gevers (ploegbaas) wordt overgeplaatst van Uden (ploeg 3) naar Boxtel - Uden (ploeg 35)(5)
1 januari 1920
Johannes van Rhee (wegwerker) wordt overgeplaatst van wachtpost 23 / Leygrafbrug naar Boxtel - Uden (ploeg 35)(5)
wachtpost 23 / Leygrafbrug
19 februari 1920
J. Rooijackers werkt op station Oeffelt(1, e7-2-1920)
station Oeffelt
15 juni 1920
Wilhelmina van Kessel (wachteres) wordt overgeplaatst van wachtpost 14 naar halte Olland / wachtpost 6(5)
wachtpost 14 - halte Olland / wachtpost 6
15 juni 1920
Wilhelmina van Kessel (wachteres) wordt overgeplaatst van wachtpost 14 naar halte Olland / wachtpost 6(5)
wachtpost 14 - halte Olland / wachtpost 6
1 oktober 1920
G. J. Koop (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van station Mill naar Lutterade (uiteindelijk hoofdstationschef Roosendaal)(19, e27-06-1941)
station Mill
1921
Th. Schipholt (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van station Haps naar station Uden(34, e1-4-1940)
station Haps - station Uden
1 januari 1921
Johanna Gevers (wachteres) wordt overgeplaatst van wachtpost 23 / Leygrafbrug naar Gilze-Rijen(5)
wachtpost 23 / Leygrafbrug
1 januari 1921
Johanna Gevers (wachteres) wordt overgeplaatst van wachtpost 23 / Leygrafbrug naar Gilze-Rijen(5)
wachtpost 23 / Leygrafbrug
18 februari 1921
Alb. Janssen begint als tewerkgesteld op halte Kruispunt Beugen(1, e19-2-1921)
halte Kruispunt Beugen
27 maart 1921
Johannes van Rhee (wegwerker) wordt overgeplaatst van Boxtel - Uden (ploeg 35) naar Gilze-Rijen(5)
27 maart 1921
Johannes van Rhee (wegwerker) wordt overgeplaatst van Boxtel - Uden (ploeg 35) naar Gilze-Rijen(5)
1 mei 1921
Antonius Gevers (ploegbaas) wordt overgeplaatst van Boxtel - Uden (ploeg 35) naar Boxtel - Uden (ploeg 39)(5)
1 mei 1921
Antonius Gevers (ploegbaas) wordt overgeplaatst van Boxtel - Uden (ploeg 35) naar Boxtel - Uden (ploeg 39)(5)
15 mei 1921
G. Titselaar (arbeider) wordt overgeplaatst van Cuijk naar station Uden(35)
station Uden
10 juli 1921
G. Titselaar verandert van functie op station Uden: van arbeider naar arbeider-telegrafist (35)
station Uden
december 1921
B. Haerkens (arbeider-rangeerder) wordt overgeplaatst van Nijmegen naar halte Kruispunt Beugen(36, e3-12-1921)
halte Kruispunt Beugen
18 maart 1922
J. van Beuningen werkt als arbeider-rangeerder op halte Kruispunt Beugen (betrokken bij ongeval)(36, e25-3-1922)
halte Kruispunt Beugen
6 oktober 1922
J. van der Werf werkt als stationschef op halte Eerde / wachtpost 12 (40 jaar in dienst bij de SS)(33, e3-10-1922)
halte Eerde / wachtpost 12
mei 1923
Jacobus Langen (spoorwegbeambte) verlaat station Oeffelt (op wachtgeld gesteld)(36, e5-5-1923)
station Oeffelt
28 mei 1923
G. Huijbers (arbeider-rangeerder) wordt overgeplaatst van Sliedrecht naar halte Kruispunt Beugen(36, e2-6-1923)
halte Kruispunt Beugen
29 juli 1923
Maria Raaijmakers (wachteres) wordt overgeplaatst van wachtpost 10 naar wachtpost 14(5)
wachtpost 10 - wachtpost 14
29 juli 1923
Maria Raaijmakers (wachteres) wordt overgeplaatst van wachtpost 10 naar wachtpost 14(5)
wachtpost 10 - wachtpost 14
1924
J. Bus (wachter) verlaat wachtpost 39 (vader van G. Bus)(1, e4-2-1931)
wachtpost 39
1924
G. Bus begint als wachter op wachtpost 39 (zoon van J. Bus)(1, e4-2-1931)
wachtpost 39
januari 1924
J. J. Staleman verandert van functie op station Gennep: van werktuigkundige naar hoofdwerktuigkundige (17, e28-1-1924)
station Gennep
13 maart 1924
Maria Raaijmakers (wachteres) verlaat wachtpost 14 (eervol niet op verzoek ontslagen onder toekenning eenen onderstand wegens invaliditeit)(5)
wachtpost 14
13 maart 1924
Maria Raaijmakers (wachteres) verlaat wachtpost 14 (eervol niet op verzoek ontslagen onder toekenning eenen onderstand wegens invaliditeit)(5)
wachtpost 14
april 1924
J. L. Vereyken verandert van functie op station Veghel: van klerk naar commies (bracht het uiteindelijk tot hoofdstationschef van Groningen)(37, e12-4-1924)
station Veghel
april 1924
G. de Jong () verlaat station Boxtel (woont later in Rotterdam)(29, e05-03-1964)
station Boxtel
17 augustus 1924
Wilhelmina Verhagen (wachteres) wordt overgeplaatst van wachtpost 13 naar Zevenaar(5)
wachtpost 13
17 augustus 1924
Wilhelmina Verhagen (wachteres) wordt overgeplaatst van wachtpost 13 naar Zevenaar(5)
wachtpost 13
november 1924
K. Verver (stationschef) wordt overgeplaatst van Oirlo-Castenraij naar station Haps(36, e16-11-1924)
station Haps
15 november 1924
A. Aben (arbeider) wordt overgeplaatst van station Oeffelt naar Echteld(36, e16-11-1924)
station Oeffelt
10 januari 1925
J. Oosterveld (assistent) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar station Boxtel(36, e17-1-1925)
halte Kruispunt Beugen - station Boxtel
15 maart 1925
Wilhelmina van Kessel (wachteres) verlaat halte Olland / wachtpost 6 (eervol niet op verzoek ontslagen onder toekenning wachtgeld volgens art. 110 3e lid ...)(5)
halte Olland / wachtpost 6
15 maart 1925
Wilhelmina van Kessel (wachteres) verlaat halte Olland / wachtpost 6 (eervol niet op verzoek ontslagen onder toekenning wachtgeld volgens art. 110 3e lid ...)(5)
halte Olland / wachtpost 6
2 augustus 1925
A. Dings (assistent) wordt overgeplaatst van Valburg naar halte Kruispunt Beugen(1, e1-8-1925)
halte Kruispunt Beugen
2 augustus 1925
J. Stork (assistent) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Brummen(36, e1-8-1925)
halte Kruispunt Beugen
8 oktober 1925
H. G. Peters (assistent) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Oss(36, e17-10-1925)
halte Kruispunt Beugen
8 oktober 1925
P. Janssen (assistent) wordt overgeplaatst van Baexem naar halte Kruispunt Beugen(36, e17-10-1925)
halte Kruispunt Beugen
8 november 1925
E.J. van Berg (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van station Mill naar Renkum (na vier jaar in Mill te hebben gewerkt)(22, e4-11-1925)
station Mill
1 december 1925
J. Schaap (commies) wordt overgeplaatst van station Uden naar Maastricht(22, e4-11-1925)
station Uden
1926
Th. Schipholt (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van station Uden naar Horst-Sevenum(34, e1-4-1940)
station Uden
1 januari 1926
Antonius Gevers (ploegbaas) wordt overgeplaatst van Boxtel - Uden (ploeg (55) naar sectie Nijmegen (ploeg 55)(5)
1 januari 1926
Antonius Gevers (ploegbaas) wordt overgeplaatst van Boxtel - Uden (ploeg (55) naar sectie Nijmegen (ploeg 55)(5)
18 januari 1926
Th. Rovers (stationsbeambte) wordt overgeplaatst van station Oeffelt naar Sambeek(1, e20-1-1926)
station Oeffelt
18 januari 1926
H. C. Jansen (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar station Mill(1, e20-1-1926)
halte Kruispunt Beugen - station Mill
28 februari 1926
Johannes van Rhee (wegwerker) wordt overgeplaatst van Gilze-Rijen naar sectie Nijmegen (ploeg 57)(5)
28 februari 1926
Johanna Gevers (wachteres) wordt overgeplaatst van Gilze-Rijen naar eer (Halte Eerde / wachtpost 12)(5)
28 februari 1926
Johanna Gevers (wachteres) wordt overgeplaatst van Gilze-Rijen naar eer (Halte Eerde / wachtpost 12)(5)
28 februari 1926
Johannes van Rhee (wegwerker) wordt overgeplaatst van Gilze-Rijen naar sectie Nijmegen (ploeg 57)(5)
augustus 1926
M. Schaap (wisselwachter) wordt overgeplaatst van wachtpost 46 naar station Gennep (in verband met bezuinigingsmaatregelen)(36, e4-12-1926)
wachtpost 46 - station Gennep
23 augustus 1926
J. Vermeer (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van station Valburg naar halte Kruispunt Beugen(36, e28-8-1926)
halte Kruispunt Beugen
20 januari 1927
Jansen (stationschef) wordt overgeplaatst van Scheemda naar station Mill(16, e20-1-1927)
station Mill
februari 1927
F. Jansen (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van station Mill naar Bovenkarspel Grootebroek als stationschef 2e klasse(37, e4-2-1927)
station Mill
mei 1927
G. J. Hornstra (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van station Veghel naar station Gennep(37, e12-5-1927)
station Veghel - station Gennep
mei 1927
J. H. Loep (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van Dinxperlo naar station Veghel(26, e28-5-1927)
station Veghel
mei 1927
A. F. van Oosterum (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van station Gennep naar Nijmegen als onderstationschef 2e klasse(26, e28-5-1927)
station Gennep
21 mei 1927
J. Vermeer (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Oosterbeek(36, e21-5-1927)
halte Kruispunt Beugen
22 mei 1927
J. Zijlstra (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van station Heerlen naar halte Kruispunt Beugen(36, e28-5-1927)
halte Kruispunt Beugen
29 mei 1927
A. Dings (assistent) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Oss(36, e28-5-1927)
halte Kruispunt Beugen
14 februari 1928
R. Dantuma werkt als stationschef op station Uden (25 jaar in dienst SS)(30, e14-2-1928)
station Uden
april 1928
M. Teunissen (arbeider-rangeerder) wordt overgeplaatst van station Haps naar halte Kruispunt Beugen(1, e21-4-1928)
station Haps - halte Kruispunt Beugen
oktober 1928
F. W. Dorn verandert van functie op station Gennep: van verantw. machinist naar assistent-werkmeester 1e klasse (37, e25-10-1928)
station Gennep
15 december 1928
A. Aben (arbeider-rangeerder) wordt overgeplaatst van Rotterdam naar halte Kruispunt Beugen(36, e4-8-1928)
halte Kruispunt Beugen
1929
Th. J. L. Koolen (stationschef) verlaat station Uden (ontslagen wegens verduistering gelden)(20, e31-5-1935)
station Uden
1 maart 1929
A. C. Hak (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van legerplaats Oldenbroek naar station Oeffelt(36, e9-3-1929)
station Oeffelt
mei 1929
T. J. Kuipers (commies) wordt overgeplaatst van Winschoten naar station Veghel als stationschef 3e klasse(26, e10-5-1929)
station Veghel
mei 1929
J. H. Loep (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van station Veghel naar Aalsmeer als stationschef 2e klasse(26, e10-5-1929)
station Veghel
1 mei 1929
G. Titselaar (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van station Uden naar halte Kruispunt Beugen(1, e7-12-1929)
station Uden - halte Kruispunt Beugen
1 mei 1929
Antonius Gevers (ploegbaas) wordt overgeplaatst van Boxtel - Uden (ploeg 39) naar Boxtel - Uden (ploeg 55)(5)
1 mei 1929
Antonius Gevers (ploegbaas) wordt overgeplaatst van Boxtel - Uden (ploeg 39) naar Boxtel - Uden (ploeg 55)(5)
juli 1929
J. van Haalem (assistent) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Bergen op Zoom(1, e17-7-1929)
halte Kruispunt Beugen
augustus 1929
H. Willemse (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van Almelo naar halte Kruispunt Beugen(1, e14-8-1929)
halte Kruispunt Beugen
november 1929
J. Rooijackers/Raaijmakers (assistent) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Oss(36, e23-11-1929)
halte Kruispunt Beugen
januari 1930
J. v. d. Grindt (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van Drunen-Heusden naar halte Kruispunt Beugen(1, e18-1-1930)
halte Kruispunt Beugen
26 januari 1930
Johanna Antonetta Maria van Grootel (wachteres) wordt overgeplaatst van Sevenum naar halte Eerde / wachtpost 12(38)
halte Eerde / wachtpost 12
juni 1930
W. W. Looys (commies) wordt overgeplaatst van Roosendaal naar station Veghel(37, e12-6-1930)
station Veghel
17 juli 1930
Johannes van Rhee (wegwerker) verlaat sectie Nijmegen (ploeg 57) (eervol niet op verzoek ontslagen wegens invaliditeit)(5)
17 juli 1930
Johanna Gevers (wachteres) verlaat halte Eerde / wachtpost 12 (eervol niet op verzoek ontslagen (ontslag echtgenoot))(5)
halte Eerde / wachtpost 12
17 juli 1930
Johanna Gevers (wachteres) verlaat halte Eerde / wachtpost 12 (eervol niet op verzoek ontslagen (ontslag echtgenoot))(5)
halte Eerde / wachtpost 12
17 juli 1930
Johannes van Rhee (wegwerker) verlaat sectie Nijmegen (ploeg 57) (eervol niet op verzoek ontslagen wegens invaliditeit)(5)
oktober 1930
J. Vercruijsen werkt als stationschef op station Oeffelt (25-jarig ambtsjubileum)(1, e8-10-1930)
station Oeffelt
13 november 1930
J. van Beverlo (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van Barendrecht naar halte Kruispunt Beugen(36, e22-11-1930)
halte Kruispunt Beugen
15 november 1930
P. v. d. Griend (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar station Gennep(36, e8-11-1930)
halte Kruispunt Beugen - station Gennep
1931
G. Bus (wachter) wordt overgeplaatst van wachtpost 39 naar Didam als ploegbaas(1, e4-2-1931)
wachtpost 39
27 maart 1931
J. Voets werkt als arbeider-remmer op station Boxtel (betrokken bij ongeval te Oeffelt)(1, e1-4-1931)
station Boxtel
1932
al het werkplaatspersoneel () verlaat station Gennep(34, e24-8-1932)
station Gennep
19 maart 1933
G. Bouten (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van station Stroe naar halte Kruispunt Beugen(1, e25-3-1933)
halte Kruispunt Beugen
19 maart 1933
J. Heuvelmans (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar station Eygelshoven(1, e11-3-1933)
halte Kruispunt Beugen
1 juli 1933
R. Zijlstra (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Schagen(1, e24-6-1933)
halte Kruispunt Beugen
september 1933
van Loon (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van Beugen-Rijkevoort naar station Uden (in verband met opheffing station)(36, e16-9-1933)
station Uden
13 november 1933
J. Klunders (arbeider-rangeerder) wordt overgeplaatst van station Nijeveen naar halte Kruispunt Beugen(1, e18-11-1933)
halte Kruispunt Beugen
25 december 1933
Wilhelmina van Kessel begint als wachteres op wachtpost 22(5)
wachtpost 22
25 december 1933
Wilhelmina van Kessel begint als wachteres op wachtpost 22(5)
wachtpost 22
5 augustus 1934
J. Geeraerds (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Wijlre-Gulpen(1, e28-7-1934)
halte Kruispunt Beugen
30 september 1934
J. Lammers (stationschef) wordt overgeplaatst van station Haps naar Nieuwstadt(34, e23-8-1934)
station Haps
1935
W. A. Terhaag werkt als stationschef op station Schijndel (jaar is ruime schatting)(34, e13-8-1942)
station Schijndel
1 mei 1935
J. de Kunder (stationschef) wordt overgeplaatst van Haelen naar halte Kruispunt Beugen(36, e4-5-1935)
halte Kruispunt Beugen
1 mei 1935
H. G. J. Wonders (opzichter 2e klasse) verlaat station Gennep (eervol ontslagen met wachtgeld)(30, e3-5-1935)
station Gennep
januari 1936
Balder (beambte) wordt overgeplaatst van Twisk naar station Oeffelt als stationschef (protestant; wil dochtertje op openbare school (in Boxmeer of Gennep) en gemeente Oeffelt wil dat niet betalen)(39, e24-7-1937)
station Oeffelt
15 december 1936
Tops (stationschef) wordt overgeplaatst van station Uden naar Beek(33, e7-12-1936)
station Uden
2 mei 1937
Th. G. Jegerings (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van station Heerlen naar halte Kruispunt Beugen(36, e8-5-1937)
halte Kruispunt Beugen
2 mei 1937
L. J. Daatselaar (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Rhenen(1, e24-4-1937)
halte Kruispunt Beugen
18 juli 1937
N. S. Hendriks (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Sittard(36, e10-7-1937)
halte Kruispunt Beugen
18 juli 1937
J. Grens (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van Cuijk naar halte Kruispunt Beugen(1, e10-7-1937)
halte Kruispunt Beugen
26 september 1937
J. Barten (assistent) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar station Sittard(1, e22-9-1937)
halte Kruispunt Beugen
januari 1938
S. Slort (stationschef 3e klasse) wordt overgeplaatst van Cuijk naar station Gennep als stationschef 2e klasse (zou eerst overgplaatst worden naar Eijsden)(17, e8-1-1938)
station Gennep
1 januari 1938
G. Hornstra (stationschef) verlaat station Gennep (met pensioen)(33, e19-11-1937)
station Gennep
25 januari 1938
P. A. van Hooff (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van Zaandam naar halte Kruispunt Beugen(1, e29-7-1938)
halte Kruispunt Beugen
22 mei 1938
J. Vos (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van Amsterdam naar halte Kruispunt Beugen(1, e20-5-1938)
halte Kruispunt Beugen
22 mei 1938
J. Seroo (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Valburg(1, e17-5-1938)
halte Kruispunt Beugen
23 juli 1939
W. J. Th. van Elen (arbeider-telegrafist) wordt overgeplaatst van station Nijmegen naar halte Kruispunt Beugen(1, e25-7-1939)
halte Kruispunt Beugen
1 november 1939
A. Dekkers (seinhuiswachter) verlaat halte Kruispunt Beugen (op wachtgeld gesteld na 36 dienstjaren)(1, e6-10-1939)
halte Kruispunt Beugen
1 mei 1940
A. van Gent (stationschef) wordt overgeplaatst van Boxmeer naar station Gennep (wegens herclassificatie; later ingetrokken en overgeplaatst naar Hoogezand-Sappemeer(19, e13-4-1940))(19, e30-3-1940)
station Gennep
30 juni 1940
Wilhelmina van Kessel (wachteres) verlaat wachtpost 22 (eervol op verzoek ontslagen)(5)
wachtpost 22
30 juni 1940
Wilhelmina van Kessel (wachteres) verlaat wachtpost 22 (eervol op verzoek ontslagen)(5)
wachtpost 22
28 juli 1940
Gal werkt als stationschef op halte Kruispunt Beugen (getuige in treinbotsingszaak)(17, e7-9-1940)
halte Kruispunt Beugen
28 juli 1940
Aben werkt als arbeider op halte Kruispunt Beugen (moest met een lantaarn een signaal geven; dat werd gemist met een treinbotsing tot gevolg)(17, e7-9-1940)
halte Kruispunt Beugen
21 augustus 1940
Paul Slütters werkt als wachter op wachtpost 59(15, p186)
wachtpost 59
6 oktober 1940
J. Balder (spoorwegwachter) wordt overgeplaatst van station Oeffelt naar station Dordrecht(36, e21-9-1940)
station Oeffelt
1 januari 1941
G. Titselaar verandert van functie op halte Kruispunt Beugen: naar stationsambtenaar (35)
halte Kruispunt Beugen
1 juni 1941
G. J. F. Koolman (ambtenaar) wordt overgeplaatst van Almelo naar station Veghel als stationschef(40, e22-4-1941)
station Veghel
1942
L. J. de Vries verandert van functie op station Gennep: van ? naar stationschef (loopbaan: .. Almelo - Gennep - Harlingen .. Leeuwarden (hoofdstationschef 1e klasse))(41, e21-5-1960)
station Gennep
11 januari 1942
P. van Hooff (lijnassistent) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Schiedam(36, e10-1-1942)
halte Kruispunt Beugen
26 juli 1942
A. J. van Vonderen begint als wachter op station Oeffelt(36, e1-8-1942)
station Oeffelt
1 januari 1943
J. Book (stationschef) wordt overgeplaatst van halte Kruispunt Beugen naar Amstelveen(42, e19-11-1942)
halte Kruispunt Beugen
mei 1943
C. J. v. d. Dussen (ambtenaar) wordt overgeplaatst van Hilversum naar halte Kruispunt Beugen als stationschef(34, e10-5-1943)
halte Kruispunt Beugen
1 januari 1944
G. Titselaar verandert van functie op halte Kruispunt Beugen: van stationsambtenaar naar adjunct-commies (35)
halte Kruispunt Beugen
13 augustus 1945
Peter Verführt werkt als rangeerder op station Goch (biedt hulp bij ongeval Goch)(43)
station Goch
april 1946
J. L. de Vries (stationschef) wordt overgeplaatst van station Gennep naar Harlingen(44, e25-4-1946)
station Gennep
9 augustus 1946
Johannes Kleijngeld werkt als arbeider op station Uden (zoontje overleden; in 1941 was hij fabrieksarbeider)(2)
station Uden
1 juli 1947
Antonius Gevers (ploegbaas) verlaat sectie Nijmegen (ploeg 55) (eervol niet op verzoek ontslagen wegens leeftijd)(5)
1 juli 1947
Antonius Gevers (ploegbaas) verlaat sectie Nijmegen (ploeg 55) (eervol niet op verzoek ontslagen wegens leeftijd)(5)
20 oktober 1951
Johanna Antonetta Maria van Grootel (wachteres) verlaat halte Eerde / wachtpost 12(38)
halte Eerde / wachtpost 12

Bronvermelding

1De Echo, edities 11-2-1911, 7-2-1920, 19-2-1921, 1-8-1925, 20-1-1926, 21-4-1928, 17-7-1929, 14-8-1929, 7-12-1929, 18-1-1930, 8-10-1930, 4-2-1931, 1-4-1931, 11-3-1933, 25-3-1933, 24-6-1933, 18-11-1933, 28-7-1934, 24-4-1937, 10-7-1937, 22-9-1937, 17-5-1938, 20-5-1938, 29-7-1938, 25-7-1939, 6-10-1939
2Mw. Bouman
3De Gooi- en Eemlander, edities 19-4-1873, 9-10-1915, 7-12-1943
4Opregte Haarlemsche Courant, editie 02-07-1873
5NBDS personeelsregister
6burgerlijke stand Oeffelt
7Nieuw Israelitisch weekblad, edities 14-5-1875, 8-12-1876, 26-1-1877
8burgerlijke stand Haps
9De Standaard, editie 13-1-1877
10Burgerlijke stand Mill
11Burgerlijke stand Haps
12Tilburgsche Courant, edities 20-1-1881, 11-2-1886, 4-11-1886, 9-11-1893, 22-11-1896, 30-7-1903, 25-6-1905, 14-2-1918
13Het nieuws van den dag, edities 1-6-1886, 6-5-1892, 31-8-1894, 2-9-1898, 3-5-1909, 31-8-1909
14Rotterdamsch Nieuwsblad, edities 31-3-1887, 4-10-1901
15Jürgen Becks, Stefan Ebenfeld: Eisenbahnen am Niederrhein. ISBN 3924380759, pagina's 177, 180, 185, 186
16Nieuwsblad van het Noorden, edities 6-2-1904, 3-10-1919, 20-1-1927
17Nieuwe Tilburgsche Courant, edities 23-1-1898, 26-3-1904, 8-4-1904, 9-3-1914, 15-11-1917, 15-6-1918, 28-1-1924, 8-1-1938, 7-9-1940
18Soerabaijasch handelsblad, editie 3-10-1900
19Noordbrabantsch dagblad het huisgezin, edities 30-3-1940, 13-4-1940, 27-06-1941
20De Telegraaf, edities 30-8-1903, 30-8-1909, 6-7-1915, 27-12-1932, 31-5-1935
21Het Volk, editie 3-10-1903
22Graafsche Courant, edities 7-11-1903, 25-11-1908, 25-5-1910, 16-11-1912, 4-11-1925
23Nieuwe Venlosche courant, edities 19-01-1909, 20-03-1909, 03-08-1909, 22-10-1910, 19-01-1911, 23-09-1911, 28-09-1911, 16-01-1912, 19-08-1916, 10-03-1917
24Kieslijst zieken- en ondersteuningsfonds
25De Volksstem, editie 5-5-1909
26Het Centrum, edities 4-9-1909, 1-9-1911, 28-5-1927, 10-5-1929
27De Graafschap-bode, editie 30-10-1909
28De Volksvriend, editie 13-11-1913
29Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad, editie 05-03-1964
30De Tijd, edities 15-10-1915, 14-2-1928, 3-5-1935
31Udensche Courant, editie 26-6-1915
32Dagblad van het Noorden, editie 14-02-1961
33Limburgsch Dagblad, edities 3-10-1922, 7-12-1936, 19-11-1937, 25-4-1966
34Limburger Koerier, edities 24-8-1932, 23-8-1934, 1-4-1940, 13-8-1942, 10-5-1943
35personeelsregister NS
36Boxmeers Weekblad, edities 3-12-1921, 25-3-1922, 5-5-1923, 2-6-1923, 16-11-1924, 17-1-1925, 1-8-1925, 17-10-1925, 28-8-1926, 4-12-1926, 21-5-1927, 28-5-1927, 4-8-1928, 9-3-1929, 23-11-1929, 8-11-1930, 22-11-1930, 16-9-1933, 4-5-1935, 8-5-1937, 10-7-1937, 21-9-1940, 10-1-1942, 1-8-1942
37Het Vaderland, edities 12-4-1924, 4-2-1927, 12-5-1927, 25-10-1928, 12-6-1930
38NS personeelsregister
39De Sumatra Post, editie 24-7-1937
40Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, editie 22-4-1941
41Friese Koerier, editie 21-5-1960
42Nieuwe Venlosche Courant, editie 19-11-1942
43www.rp-online.de, -
44Leeuwarder Koerier, editie 25-4-1946
45Vincent Freriks, Hans Schlieper: De Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, De Vlissinger Postroute. ISBN 9789071513657, pagina's 47, 51, 56, 65, 70
46Middelburgsche courant, editie 26-1-1869
47Reglement tot vaststelling van de voorwaarden, waarop personen in dienst van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij worden genomen, waarop zijj in dien dienst werkzaam zijn en waarop hunne dienstbetrekking een einde neemt (1911), pagina's 78, 81
48Voorschriften betreffende de toekenning van premien voor het op tijd aanbrengen van treinen, en het inrijden van vertragingen (jaar onbekend)
49Voorschriften betreffende de toekenning van premien voor het goed herstellen van locomotieven (jaar onbekend)
50Voorschriften betreffende de toekenning van premien voor het goed onderhouden van locomotieven (jaar onbekend)